Gradski muzej Varaždin

Stari grad Varaždin
Stari grad Varaždin
Palača Herzer
Palača Sermage
Veduta Varaždina sa sjevera oko 1870. godine
Stari grad na razglednici s početka 20. stoljeća

Uvid u muzejsku građu

Uvjeti i način ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju utvrđeni su odredbama Zakona o muzejima, Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju i internim Pravilnikom o načinu i uvjetima uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju Gradskog muzeja Varaždin.

Muzejska građa i dokumentacija daje se na uvid radi njezine znanstvene i stručne obrade, izlaganja, objavljivanja i u publicističke svrhe, za potrebe nastave i u druge opravdane svrhe. Uvid u muzejsku građu i dokumentaciju obuhvaća: pregled muzejske građe i muzejske dokumentacije, izradu preslika i presnimaka izvornika sa svrhom daljnje stručne i znanstvene obrade, objavljivanja i izlaganja.

Uvid u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju, koji ima za svrhu njezino korištenje u komercijalne svrhe, uređuje se posebnim ugovorom između Muzeja i zainteresirane strane, sukladno općima aktima Muzeja i zainteresirane strane, sukladno općim aktima Muzeja i posebnim propisima. Za ostvarivanje uvida u muzejsku građu i dokumentaciju zainteresirana osoba podnosi pisani zahtjev na posebnom obrascu.

Obrazac: Zahtjev za ostvarivanje uvida u muzejsku građu i dokumentaciju Gradskog muzeja Varaždin.docx

 Zahtjev za ostvarivanje uvida u muzejsku građu i dokumentaciju Gradskog muzeja Varaždin.pdf

 Cjenik uvida u muzejsku građu i dokumentaciju Gradskog muzeja Varaždin.pdf

Zahtjev se podnosi:

Pisanim putem na adresu:

Gradski muzej Varaždin

Šetalište J. J. Strossmayera 3, 42000 Varaždin

Elektroničkom poštom na adresu: muzej@gmv.hr

Kontakt broj: 042/658-751