Gradski muzej Varaždin

Terenska dokumentacija

Položaj renesansnog obrambenog sklopa – Starog grada - unutar gradske jezgre, situacije s ucrtanim arheološkim sondama i rekonstrukcija pružanja drvene obrambene ograde na zapadnoj strani kompleksa.

Arheološko iskopavanje

Arheološki nalazi

Terenska radionica

Terenska dokumentacija

Obrada nalaza

Izložba "Iz srednjega u novi vijek"