Gradski muzej Varaždin

Prizor iz stalnog postava “Svijeta kukaca”
Veduta Varaždina na razglednici s početka 20. stoljeća
Servis za jelo iz 19. stoljeća izložen u Starom gradu
Šamija, pokrivalo za glavu članice Društva Hrvatska žena
Prodavaonica Gustava Mosesa i sina u Varaždinu s početka 20. stoljeća
Seosko veselje, nepoznati nizozemski slikar, 17. stoljeće
Sudionici muzejskih radionica u Gradskom muzeju Varaždin

Znanstveni skup i godišnja skupština Hrvatskog arheološkog društva: Arheologija varaždinskog kraja i srednjega Podravlja

SKUP

datum početka/završetka: 11.10.2010. / 15.10.2010.
organizator: Hrvatsko arheološko društvo i Gradski muzej Varaždin

Nakon 35 godina znanstveni skup HAD - a održava se ponovo u Varaždinu, a posvećen je 105. obljetnici rođenja Stjepana Vukovića, svestranog istraživača, začetnika moderne arheologije, utemeljitelja eksperimentalne arheologije kod nas i prvog kustosa - arheologa u Gradskom muzeju Varaždin.

Ponedjeljak, 11. listopada 2010.
Dolazak sudionika u Varaždin
17 sati – sjednica Središnjeg odbora HAD-a
 
Pregled izlaganja :
Utorak, 12. listopada 2010.
Tema znanstvenog skupa: Arheologija varaždinskog kraja i srednjega Podravlja
Marina Šimek: Uvijek ispred svojeg vremena. Uz 105. obljetnicu rođenja Stjepana Vukovića
Jakov Radovčić: Paleoantropološki nalazi špilje Vindije: novine starih i prastarih zavrzlama
Roman Ozimec; Hrvoje Cvitanović; Dubravko Šincek: Arheološko rekognosciranje u okviru   sustavnih speleoloških i biospeleoloških istraživanja: područje SZ Hrvatske
Davor Špoljar: Arheološki potencijal Ravne gore – rezultati arheoloških rekognosciranja na Ravnoj gori 2010
Saša Kovačević: Karaketristični nalazi iz naselja kasne faze starijeg željeznog doba Zbelava -Pod lipom
Dorica Nemeth-Ehrlich;  Dora Kušan-Špalj: Najnovija arheološka istraživanja rimskog naselja Aquae Iasae u gradskom parku u Varaždinskim Toplicama
Zlatan Novak: 3D lasersko snimanje i predstavljanje prostornih podataka u arheologiji
Spomenka Vlahović: Rimska igra tropa iz Varaždinskih Toplica
Marina Šimek: Lonja-Gradišče, Matušini
Tajana Pleše: Kanoantički i kupališni sklop u Ludbregu
Juraj Belaj: Prikaz arheoloških istraživanja lokaliteta Stari grad u Ivancu
Marijana Korunek: Pregled utvrda i burgova Varaždinske županije s posebnim osvrtom na Grebengrad i burg Vinicu
Spomenka Težak: Varaždinska gradska utvrđenja
 
Srijeda, 13. listopada 2010.
Zorko Marković: Lasinjska kultura u svjetlu novih istraživanja
Slavica Filipović; Daria Ložnjak-Dizdar: Veliko polje u mreži naseljenosti srednje Podravine u kasno brončano doba
Marko Dizdar: Kasnohalštatski nalazi iz Belišća
Vladimir Sokol: Kasnoantički deltoidni vrhovi strijela tipa Kuzelin u Varaždinskoj Podravini, s posebnim osvrtom na sjeverozapadnu Hrvatsku
Goran Bilogrivić: Mačevi iz Medvedičke i Cirkovljana i ostali mačevi „posebnog tipa I“ iz Hrvatske
 
13. listopada održat će se Godišnja skupština HAD-a
 
Četvrtak, 14. listopada 2010.
Stručna ekskurzija : Ludbreg – Jalžabet – Varaždinske Toplice – Ivanec – Vindija – Vinica
 
Petak, 15. listopada 2010.
Tematski kolokvij: Arheologija kasnog srednjeg i ranog novog vijeka
Domagoj Perkić: Crkva sv. Jurja u Mateškom selu. Nalazi iz grobova kasnog srednjeg i novog vijeka
Marina Šimek: Arheologija i grad
Robert Čimin: Arheološka istraživanja koprivničke tvrđave
Tatjana Tkalčec: Pribor za jelo i piće s burga Vrbovca kod Huma na Sutli
Marija Šiša-Vivek: Novovjekovno naselje Zoljani-Čemešac I. Prilog proučavanju prošlosti Slavonije iz razdoblja nakon oslobođenja od Turaka
Kornelija Minichreiter; Zorko Marković: Kasnosrednjovjekovno naselje Bentež kod Beketinca
Romana Menalo: Kameni nalazi iz Pustjerne - Dubrovnik
Ljiljana Kovačić: Otomanska Iznik keramika iz fundusa Arheološkog muzeja Dubrovnik
Tatjana Bradara; Slaven Bertoša; Nenad Kuzmanović: Kunfini i zlamenja. Oznake granica i međa u Istri od srednjeg vijeka do našeg doba
Ondina Krnjak: Svetačke medaljice. Pobožna znamenja žiteljica samostana sv. Teodora u Puli
Josip Višnjić: Gruba kuhinjska keramika kasnog srednjeg i ranog novog vijeka s područja Istre i Rijeke
Ranko Starac: Pečnjaci načinjeni u razdoblju između 15. i 17. stoljeća iz kaštela Klana, Trsata i Bakra
Jasminka Ćus-Rukonić: Kasnosrednjovjekovna i novovjekovna keramika iz Osora na otoku Cresu
Zdravka Hincak; Mitja Guštin; Francesco Cavalli: Antropološka analiza koštanih ostataka iz grobnice obitelji De Pretto u Piranu ( Slovenija), 16.-17. st.
Karla Gusar; Marko Meštrov: Kasnosrednjovjekovni i novovjekovni nalazi iz podmorja otoka Babac u Pašmanskom kanalu
Smiljan Gluščević;Helga Zglav-Martinac: Južni Greben kod Silbe. Sondažno istraživanje ranonovovjekovnog brodoloma
Maja Predovan; Mate Radović: Kneževa palača u Ninu
Helga Zglav-Martinac: Kasnosrednjovjekovni i novovjekovni nalazi s lokaliteta Dominikanski samostan sv. Katarine Aleksandrijske, Split ( 2007.-2008.)
 
Posteri:
Siniša Radović: Analiza faune iz srednjovjekovne utvrde Paka kod Novog Marofa
Maja Grgurić: Pregled koštanih artefakata iz holocenskih slojeva Velike pećine na Ravnoj gori
Vinko Madiraca: Arheološka istraživanja provedena u okviru projekta sanacije kapele sv. Roka na Peristilu u Splitu (2009.-2010.)
Eduard Visković: Novovjekovna glazirana keramika iz grada Hvara
Blanša Maljković: Zaštitna istraživanja u hodniku 5 podruma Dioklecijanove palače , Split,2009.
Branka Milošević; Nikolina Topić: Kasnosrednjovjekovna i novovjekovna keramika kao prilog proučavanju života Dubrovnika u prošlosti
Mario Novak: Traume na ljudskim kostima kao pokazatelj kvalitete življenja kasnosrednjovjekovne i novovjekovne populacije Dunava (Konavli)
Tatjana Bradara: Novi nalazi kasnosrednjovjekovne i renesansne keramike iz Pule
Jure Popović: Metalni nalazi iz vrta Pere Matijevića u Biogradu
Mirela Pavličić: Prikaz srednjovjekovnih pećnjaka s lokaliteta benediktinske opatije sv. Mihovila na Rudini
Krešimir Raguž; Tomislav Jerončić: Arheološka istraživanja na bedemima karlovačke Zvijezde (2009.-2010.)
Anita Rapan-Papeša: Analiza nalaza iz kasnosrednjovjekovnih i novovjekovnih grobova i oko crkve na Meraji u Vinkovcima
Anita Rapan-Papeša: Srednjovjekovne keramičke čaše iz fundusa Gradskog muzeja Vinkovci
Danijel Petković: Model interdisciplinarnog istraživanja kasnosrednjovjekovne topografije na primjeru područja vinkovačkog kraja
Lujana Paraman; Šime Vrkić : Nalaz srebrnog novca kod Našica
Lujana Paraman; Šime Vrkić: Kasnosrednjovjekovno nalazište Stara Branjevina s ostavom srebrnog novca iz 16. st.
Vesna Zmaić; Igor Miholjek: Brodolom 16. i 17. stoljeća u jadranskom podmorju
Krešimir Filipec: Renesansna utvrda Konjščina
Željka Bedić: Kvaliteta i uvjeti života u Virju tijekom kasnog srednjeg i ranog novog vijeka
Vlasta Vyroubal: Antropološka analiza zdravlja i demografskih karakteristika novovjekovne urbane populacije Siska
         Kasnosrednjovjekovni i novovjekovni nalazi s lokaliteta dominikanskog samostana sv.
         Katarine Aleksandrijske Split:
Ivana Anterić; Helga Zglav Martinac: Analiza novovjekovnih arheoantropoloških nalaza
Davorka Sutlović;  Helga Zglav-Martinac: Rezultati toksikološke analize sadržaja ljekarničkih bočica iz otpadne jame u sondi 3
Maja Krželj; Helga Zglav-Martinac: Rezultati analize školjaka s lokaliteta
Zdravka Hincak; Helga Zglav-Martinac: Rezultati obrade arheozooloških nalaza
 
POPRATNI PROGRAMI:
Polaganje vijenca na grob Stjepana Vukovića
Predstavljanje novih izdanja HAD-a
Izložbe u palači Herczer:
     Iz srednjega u novi vijek. Varaždinski Stari grad i Projekt Bastion
     Antička vojna blagajna iz Petrijanca?
   Tekuća arheološka istraživanja u Hrvatskoj
Noćni razgled Staroga grada
 

povratak